Ilya Kovalchuk Multimedia Files

Chris Osgood sprawls out to stop Atlanta's Ilya Kovalchuk on a breakaway.0:08